In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Er is geen macht, noch kracht dan die van Allah.

.

Steun uit de Quran #23Djoez 23.
Surah 36. Ya-Sin (Ya-Sin). Vers 54 t/m 58:54. “Vandaag zal niemand in iets onrecht worden aangedaan. En aan jullie wordt slechts vergolden voor wat jullie hebben gedaan.”
55. Zij die in de tuin thuis zijn houden zich vandaag blij bezig.
56. Zij en hun echtgenotes zijn in een schaduwrijke omgeving terwijl zij er op ligbanken achteroverleunen.
57. Zij hebben er vruchten en wat zij maar verlangen.
58. “Vrede!”is [voor hen] een [welkomst]woord dat van een Barmhartige Heer komt.

Surah 38. Sad (Sad). Vers 26 t/m 29:26. O Dawoed, Wij hebben jou tot opvolger op de aarde gemaakt. Oordeel dus naar waarheid tussen de mensen en volg [je eigen] neiging niet, want die zal je van Gods weg doen afdwalen; voor hen die van Gods weg afdwalen is er een strenge bestraffing omdat zij de dag van de afrekening hebben vergeten.
27. En Wij hebben de hemel en de aarde en wat er tussen beide is niet voor niets geschapen. Dat denken zij die ongelovig zijn. Wee hen die ongelovig zijn, wegens het vuur.
28. Of zullen Wij hen die geloven en de deugdelijke daden doen soms zo behandelen als hen die op de aarde verderf zaaien? Of behandelen Wij de godvrezenden als de overtreders?
29. [De Koran] is een gezegend boek dat Wij naar jou hebben neergezonden, opdat zij de verzen ervan overdenken en opdat de verstandigen zich laten vermanen.
Surah 38. Sad (Sad). Vers 65 t/m 70:65. Zeg: “Ik ben slechts een waarschuwer en er is geen andere god dan God, de Ene, de Allesbeheerser,
66. de Heer van de hemelen en de aarde en wat tussen beide is, de Machtige, de Vergever.”
67. Zeg: “Het is een geweldige mededeling (Koran),
68. waarvan jullie je afwenden.
69. Ik had geen kennis van de allerhoogste raad van voornaamsten, toen zij met elkaar twistten.
70. Aan mij is slechts geopenbaard dat ik een duidelijke waarschuwer ben.”


Surah 39. Az-Zumaar (De troepen). Vers 10 t/m 18:10. Zeg: “Mijn dienaren, die gelovig zijn! Vreest jullie Heer. Voor hen die in dit tegenwoordige leven goed doen is er iets goeds en Gods aarde is wijd. Maar aan hen die geduldig volharden zal hun volle loon gegeven worden, zonder afrekening.”
11. Zeg: “Mij is bevolen God te dienen door de godsdienst geheel aan Hem te wijden.
12. En mij is bevolen de eerste te zijn van hen die zich [aan God] overgeven.”
13. Zeg: “Ik vrees voor een geweldige dag als ik aan mijn Heer ongehoorzaam ben.”
14. Zeg: “God dien ik door mijn godsdienst geheel aan Hem te wijden.
15. En dient maar wat jullie willen in plaats van Hem.” Zeg: “De verliezers zijn zij die zichzelf en hun families verliezen op de opstandingsdag. Is dat niet het duidelijke verlies?”
16. Zij hebben boven zich stapelwolken van vuur en onder zich stapelwolken. Daarmee jaagt God Zijn dienaren vrees aan. Mijn dienaren, weest godvrezend!
17. Voor hen die het vermijden de Taghoet te dienen en die zich schuldbewust tot God wenden is er goed nieuws. Verkondig het goede nieuws dus aan Mijn dienaren,
18. die het woord horen en dan het beste ervan volgen. Zij zijn het die God op het goede pad brengt en dat zijn zij, de verstandigen.

Steun uit de Quran #22Djoez 22.

Surah 33. Al-Ahzab (De bondgenoten). vers 35:
35. De mannen en vrouwen die zich [aan God] hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de onderdanige mannen en vrouwen, de oprechte mannen en vrouwen, de geduldig volhardende mannen en vrouwen, de deemoedige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, de mannen en vrouwen die hun schaamstreek kuis bewaren, de mannen en vrouwen die God veel gedenken, voor hen heeft God vergeving en een geweldig loon klaargemaakt.

Surah 33. Al-Ahzab (De bondgenoten). vers 41 t/m 44:
41. Jullie die geloven! Gedenkt God veelvuldig
42. en prijst Hem ’s ochtends en ’s avonds.
43. Hij is het die jullie zegent, en Zijn engelen ook, om jullie uit de duisternis naar het licht te voeren; Hij is barmhartig voor de gelovigen. 
44. Hun begroeting op de dag dat zij Hem ontmoeten zal zijn: “Vrede” en voor hen is een voortreffelijk loon klaargemaakt.

Surah 33. Al-Ahzab (De bondgenoten). vers 45 t/m 48:
45. O profeet, Wij hebben jou als getuige, als verkondiger van goed nieuws en als waarschuwer gezonden
46. en als iemand die met Zijn toestemming tot God oproept en als een helder verlichtende lamp.
47. En verkondig het goede nieuws aan de gelovigen dat zij van God een grote gunst zullen krijgen.
48. En gehoorzaam de ongelovigen en de huichelaars niet, sla geen acht op het leed dat zij aandoen en stel je vertrouwen op God; God is goed genoeg als Voogd.

Surah 34. Saba (Saba). vers 1 t/m 2:
1. Lof zij God van wie is wat er in de hemelen en wat er op de aarde is en Hem zij lof in het hiernamaals; Hij is de Wijze, de Welingelichte.
2. Hij kent wat er in de aarde gaat en wat eruit komt, wat er uit de hemel afdaalt en wat erin opstijgt; Hij is de Barmhartige, de Vergevende.

Surah 34. Saba (Saba). vers 34 t/m 39:
34. Wij hebben geen waarschuwer naar een stad gezonden zonder dat haar inwoners die een luxe leven leidden zeiden: “Waarmee jullie gezonden zijn daar hechten wij geen geloof aan.”
35. En zij zeiden: “Wij hebben zeer veel bezittingen en kinderen; wij zijn het niet die gestraft worden.”
36. Zeg: “Mijn Heer voorziet ruimschoots in het levensonderhoud van wie Hij wil en ook met mate, maar de meeste mensen weten het niet”
37. Jullie bezittingen, noch jullie kinderen zijn het die jullie nader tot Ons zullen brengen, behalve dan als iemand gelooft en deugdelijk handelt; zij zijn het voor wie er een dubbele beloning is voor wat zij gedaan hebben en zij zullen veilig in de verblijfplaatsen/zalen zijn.
38. Maar zij die tegen Onze tekenen proberen in te gaan om ze te ontkrachten; zij zijn het die ter bestraffing worden voorgeleid.
39. Zeg: “Mijn Heer voorziet ruimschoots in het levensonderhoud van wie van Zijn dienaren Hij wil en ook met mate. En als jullie iets als bijdrage schenken, dan zal Hij het vergoeden; Hij is de beste voorziener.”

Surah 35. Faatir (De Schepper). vers 33 t/m 35:
33. Zij zullen de tuinen van ’Adn binnengaan. Zij tooien zich daarin met armbanden van goud en met parels en hun kleren zijn daar van zijde.
34. En zij zeggen: “Lof zij God die van ons de droefheid heeft weggenomen. Vergevend en dank betuigend is onze Heer,
35. die ons door Zijn goedgunstigheid in de woning van het [eeuwige] verblijf heeft geplaatst. Wij worden daarin niet door vermoeidheid overvallen, noch worden wij daarin door matheid overvallen.”

Surah 36. Ya-Sin. vers 2 t/m 5:
2.Bij de wijze Koran!
3.Jij behoort tot de gezondenen,
4. op een juiste weg.
5. Het is de neerzending door de Machtige, de Barmhartige,

Steun uit de Quran #21Djoez 21
Surah 29. An-Ankabut (De Spin). Vers 58 t/m 59:
58. En aan hen die geloven en de deugdelijke daden doen zullen Wij hoge verblijfplaatsen/zalen toewijzen in de tuin waar de rivieren onderdoor stromen; zij zullen altijd daarin blijven. Dat is pas een goed loon voor hen die [goed] doen,
59. die geduldig volharden en op hun Heer hun vertrouwen stellen.

Surah 29. An-Ankabut (De Spin). Vers 68 t/m 69:
68. En wie is er zondiger dan wie over God bedrog verzint of de waarheid loochent wanneer zij tot hem komt? Is er in de hel niet een verblijfplaats voor de ongelovigen?
69. En hen die zich voor Ons inzetten zullen Wij op Onze wegen leiden. God is met hen die goed doen.

Surah 30. Ar-Rum (De Romeinen). Vers 4 t/m 6:
4. Over enkele jaren. God komt de beslissing toe, vroeger en later. En op die dag zullen de gelovigen zich verheugen
5. over Gods hulp. Hij helpt wie Hij wil; Hij is de machtige, de barmhartige.6. Het is Gods toezegging. God zal Zijn toezegging zeker nakomen, maar de meeste mensen weten het niet.

Surah 30. Ar-Rum (De Romeinen). Vers 14 t/m 15:
14. En op de dag dat het uur aanbreekt, op die dag zullen zij verspreid worden.
15. Maar wat hen betreft die geloven en de deugdelijke daden doen, zij zullen in een hof verblijd worden.

Surah 30. Ar-Rum (De Romeinen). Vers 47:
47. En Wij hebben al voor jouw tijd gezanten naar hun volk gezonden en zij kwamen tot hen met de duidelijke bewijzen. Toen namen Wij wraak op hen die boosdoeners waren, maar het was voor Ons een verplichting de gelovigen te helpen.

Surah 30. Ar-Rum (De Romeinen). Vers 58 t/m 60:
58. Wij hebben in deze Koran voor de mensen allerlei voorbeelden gegeven, maar als jij met een teken tot hen komt zeggen zij die ongelovig zijn: “Jullie zijn slechts mensen die zeggen wat niet waar is.”
59. Zo verzegelt God de harten van hen die niet weten.
60. Volhard dus geduldig; Gods toezegging is waar. En zij die geen vaste overtuiging hebben, kunnen jou niet aan het weifelen brengen.

..De Mark Quotes..

...Aan het laden...Even geduld a.u.b.